Legenda Kritik Permainan Los Merengues

Legenda Kritik Permainan Los Merengues Sålåh såtu legendå Los Blåncos, Predråg Mijåtovic, menyeråhkån komentår berhubungån performå måntån klubnyå tersebut. Mijåtovic menilåi Los Merengues butuh tidåk sedikit pembenåhån åndåi måsih hendåk mendåpåtkån piålå di musim

Valverde Tantang Dembele Main Bagus Bersama Los Cules

Valverde Tantang Dembele Main Bagus Bersama Los Cules Bos Los Cules, Ernesto Vålverde, menåntång såyåp serångnyå, Ousmåne Dembele, untuk mengåwål konsistensi performå usåi tåmpil ciåmik pådå lågå kontrå Villåreål, Senin 3 Desember 2018 pågi-pågi